Make your own free website on Tripod.com

Министерство на земеделието и горите

Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС)

 

* 1606 София, бул. "П. Славейков" № 15А,

( 9521345, факс 9549593, телекс 23242

 

 

До

Г-н Бойко Боев,

Зам. министър,

Министерство на земеделието и горите

 

В отговор на Ваше писмо № 92-582 от 12.04.2002 г.

 

 

ДОКЛАД

 

Относно:

извършена проверка в ОП "Зоомилосърдие" гр. София и Изолатор с. Мировяне на "Биопродукт" ООД гр. София.

 

 

 

Уважаеми г-н Боев,

 

По жалба от Регионален център за защита на животните - София с председател Георги Георгиев, София, ж.к. "Люлин", бл.501, вх.А, ап.15, на 21.02.2002 г. Комисия от РВМС-София е извършила проверка в приюта за кучета в Лозенец на ОП "Зоомилосърдие". Приложено Ви изпращаме Протокол с констатациите на Комисията.

 

В отговор на Вашето писмо, на 16.04.2002 г. Комисия от ГУ на НВМС и РВМС-София (Заповед № ХІ-131/16.04.2002 г. на генералния директор на НВМС) извърши нова проверка на приюта за кучета в с. Мировяне на "Биопродукт" ООД и на 17.04.2002 г. в приюта в Лозенец на ОП "Зоомилосърдие".

 

Комисията установи следното в приюта за кучета в Лозенец:

 

По т.1. от жалбата:

Във всички екипи за ловене на кучета участва и ветеринарен техник. Същите работят под указанията на ветеринарен лекар.

 

По т.2.

Автомобилите за залавяне на кучета са оборудвани с метални клетки и след всеки курс се измиват с ПАВ и белина (по документи). Веднъж седмично се дезинфекцират с Неоформ от ветеринарния техник. Автомобилът, който превозва евтаназирани кучета, е открит бордови, но е собственост на екарисажа в Пловдив. Комисията не можа да инспектира самите автомобили, тъй като бяха из града за залавяне на кучета.

 

По т.3.

Отпадъчните води се събират в две септични ями и се източват ежеседмично (най-малко) от служба "Чистота". Двете септични ями са изградени в изпълнение на предписание на РВМС-София в края на 2000 г.

Дезинфекционна площадка има за вътрешна дезинфекция на автомобилите вътре в двора. Няма такава на входа на приюта.

 

По т.4.

Постъпилите кучета се настаняват групово в една клетка по деня на улавянето и постъпването им в приюта.

Документацията се води групово по дните на приемане в приюта.

Този начин на маркиране на кучетата не позволява да се прецени какъв е точният престой на всяко отделно животно в приюта и точно на кой ден от постъпването му то се евтаназира.

Според обяснението на управата на приюта, на незабавна евтаназия или евтаназия преди изтичане на задължителния 14 дневен срок се подлагат само кучета по чл.71, ал.2, т.2, 3, 5 от ЗВД. При евтаназията на тези кучета се издават индивидуални протоколи. Тези индивидуални протоколи за евтаназия не бяха предоставени на Комисията, тъй като са предадени в управлението на ОП "Зоомилосърдие" на ул. "Клокотница". Останалите кучета, които не са осиновени, се евтаназират след 14-дневен престой на групи по пристигане в приюта, като манипулацията се отразява в амбулаторния дневник.

Проби от кучета, постъпили в приюта, се изпращат в НДНИВМИ периодично, съгласно спуснатата държавно-профилактична програма.

Според профилактичната програма, утвърдена от Министъра на земеделието и горите, на лабораторно-диагностични изследвания подлежат:

- за бруцелоза – еднократно изследване на всички кучета на МВР, МО, абортиралите и съмнителни за заболяване кучета в приютите

- бяс – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване

- ехинококоза – сондажни лабораторно-диагностични изследвания.

За 2002 г. по план в приюта трябва да бъдат направени следните изследвания

- бруцелоза – 160, бяс – 20, ехинококоза – 100.

До края на първо тримесечие на 2002 г. са изследвани: 20 животни за бруцелоза, 5 за бяс и 10 за ехинококоза.

 

Поради недостатъчното спазване на изискванията за хуманно отношение към животните в приюта, Комисията направи предписание на ръководството на ОП "Зоомилосърдие", да извърши частичен ремонт на:

-           покрива на манипулационната, който тече, и в помещението няма условия да се поддържа асептика и антисептика,

-           подовата настилка в боксовете за кучета и дворчетата, която е неравна, изронена и позволява задържане на урина - животните са мокри,

-           подмяна на металната мрежа между дворчетата на кучетата и върху боксовете, която е разкъсана на места и има опасност да нарани животните.

 

От създаването на приюта в Лозенец на ОП "Зоомилосърдие" до настоящия момент са извършени повече от 11 проверки от ветеринарномедицински специалисти на РВМС-София - самостоятелно и по жалби на граждани и неправителствени организации за защита на животните. По техните предписания е изградена дезинфекционната площадка за автомобилите, септичните ями, заведена е необходимата документация, изпълнява се профилактичната програма за изследвания.

 

По т.6:

Въз основа на Заповед № 57 от 01.04.2002 г. на директора на РВМС София д-р Колев е спряно функционирането на изолатора в с.Мировяне – собственост на ВМИ "Биопродукт" ООД, поради констатирани нередности и пропуски на ветеринарномедицинските изисквания от ЗВМД. При извършената проверка комисията установи, че заповедта се спазва и изолаторът не работи. Приложено Ви изпращаме Заповед № 57 на директора на РВМС-София д-р Колев.

 

На основание член 111 и 112 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност не възразяваме при последващите проверки на наши специалисти в приютите за кучета да участват и представители на организациите за защита на животните.

 

 

Приложения:

 

1. Протокол от 21.02.2002 г.за извършена проверка на приюта в Лозенец

2. Предписание № 5 от 17.04.2002 г.

3. Заповед № 57 от 01.04.2002 г. на директора на РВМС-София

 

 

 

Генерален директор: (подпис)

/ст.н.с. д-р Янко Иванов/

 

 

 

Published in the IWNS.org Website on May 16, 2002
Source: NVMS, Sofia
©2002, by IWNS.org, for this online version