Make your own free website on Tripod.com
Animalawbg Project - Home IWNS.org > animalawbg > законодателство >
> Законопроект на Орлин Драганов (1995)
CNN.com

  -------- | новини | проектът | факти | законодателство | участие | форум | контакт | линкове | търсене | tribute

Законопроект, внесен от Орлин Върбанов Драганов от ПГ на БББ на 11.04.1995 г. с № 100-07-157/11.04.95

До Народното Събрание с председател академик Благовест Сендов

Разпределен до:

Водеща комисия
- Комисия по земеделието и горите

Комисии:
- Комисия по опазване на околната среда и водите
- Комисия по правата на човека и вероизповеданията
- Комисия по здравеопазването


Съдържание: Раздел 1: Общи положения
Раздел 2: Грижи и подслоняване на животните
Раздел 3: Действия спрямо животните
Мотивация на д-р Орлин Драганов, ПГ на БББ

Раздел 1:
Общи положения

Чл. 1. Този закон има за цел:
 1. да регулира отношението на хората към всички животни
 2. да регламентира действията спрямо тях
 3. да осигурава защитата на животните
Чл. 2. Правни разпоредби по този закон могат да бъдат издавани и в случаите за приложенията на наредбите, директивите или решенията на Съвета на Европа или Комисията на Европейската Общност, както и на останалите международни конвенции и да бъдат съгласувани с Българският Национален Съюз за Етика и Защита на Животните (БНСЕЗЖ). Този закон е свързан и с редица международни конвенции задължителни и за страните от Европа.

Чл. 3. На неправителствените организации, свързани със защитата на животните, притежаващи опит и компетентност в тази област, да се осигури реално участие при изготвянето и приложението на този закон, по силата на международните конвенции (Конференция на ООН по околната среда и развитието - Рио де Жанейро, 1992 г.).

начало на страницата  съдържание

Раздел 2:
Грижи и подслоняване на животните

Чл. 4. Всеки, който притежава животно, трябва да го храни, да го подслонява и да се грижи според нуждите му в съответствие с неговия вид и неговите потребности и не трябва да ограничава възможностите на това животно да се движи, по такъв начин, че да му причинява болка или страдание.
 1. Помещенията, в които се подслонява животното, трябва да притежават изисквания за осветление, вътрешен климат и всички други условия, необходими за нормалното развитие и живот на животното.
 2. Регистрация, данъци и такси за домашните животни. [...]
 3. Ваксиниране и системни наблюдения на състоянието на животното от специалисти. [...]
Чл. 5. Условия, на които трябва да отговарят Животните на обществени места, в превозни средства и в природата:
 1. големите кучета да се водят от стопаните с каишка и намордник.
 2. Всеки притежател на куче е задължен да почисти мястото, където животното е замърсило.
 3. Пътувания в чужбина с куче.
  Пътуването с влак и самолет са разрешени като за различните страни съществуват различни наредби.
 4. В страната, в градския и междуградския транспорт се разрешава пътуване с кучета и котки, като се спазват правилата в съответствие с чл. 4 (т.1 и т.2).
Чл. 6. Дивите животни подлежат на опазване и разумно ползване, за да се съхрани биологичното разнообразие на страната ни.
 1. Правните разпоредби за ловуването да бъдат преразгледани и променени съобразно международните изисквания по този въпрос, като дейността им строго се регламентира.
 2. На всички бозайници и птици, които живеят на свобода, както и тези, които са поставени в резервати, трябва да бъде осигурена защита.
Чл. 7. Бездомни животни - хуманно отношение при разрешаване на проблема с тях.
 1. Грижите за бездомните животни да бъдат под контрола на БНСЕЗЖ, който има разработена програма и дейност по този въпрос.
 2. Настаняване в пансиони, стационари или определени защитени зони в зависимост от условията. Защитените зони са места, където за животните се грижат хора и независимо, че не живеят в домовете им, имат своето социално определено място, свързано, с взаимоотношения с човека и за тях се осигуряват ваксини и системни наблюдения чрез БНСЕЗЖ.
 3. Никой не може да държи пансион за животни, освен с необходимото разрешително, даващо съответните пълномощия, съобразени с постановленията на Акта за пансиони за животни.
 4. Мерките срещу болестите по бездомните животни да бъдат чрез предпазванията им от заболявания чрез ваксини.
 5. Ограничава се размножаването им чрез стерилизация.
Чл. 8. Забранява се:
 1. Да се бие, рита, отнася зле, прегазва, пренатоварва, преуморява, измъчва, дразни или плаши някое животно.
 2. Да се предизвиква или взема участие, пряко или косвено, или да се присъства на специално организиран бой между животни или преследване на едно животно от друго.
 3. Никой не може да изгони или изостави животно, за да се освободи от него.
 4. Да се изисква от едно животно да изпълнява такива действия, за които то не е дорасло, отчитайки неговото състояние или действия, които не са по неговите сили.
 5. Да се обучава едно животно, ако обучението е свързано с болки, страдания или щети за животното.
 6. Да се настройва едно животно срещу друго живо същество.
 7. Никой не може да използва дадено животно за снимане на филм, ако тази дейност е свързана с причиняване на болки, страдания или щети на животното.
 8. Никой не може да използва върху дадено животно стимулиращи средства.
 9. Кучетата и котките - домашни и безстопанствени - са защитени от 5-тата международна конвенция за защита на животните.
  1. абсолютно се забранява убиването им и търговията с кожите им; забранява се използването на кучета и котки в медицинските учебни заведения, институти и други учебни заведения;
  2. абсолютно се забранява на ловците да участват в акции по избиването на кучета и котки, тъй като това не е съобразено с международните правни норми.
 10. Забранява се използването на животните в трудова дейност, вредна за тяхното здраве, опасна за живота им или която може да спре нормалното им развитие.
 11. Пределната възраст за използването на различните животни в трудова дейност, е съобразена с техните видови възможности и се урежда с правилник.
 12. Забраняват се методите на държане на животните, които са в явно противоречие с принципите за защита на животните, а именно определени видове да се държат в клетки и на тъмно.
 13. Забранява се рязането на уши, опашки и всякакви органи на кучета и котки.
 14. Забранява се внасянето и отглеждането на бойни кучета като питбултериери, ротвайлери и други от тоиз вид.
 15. Забранява се използването, обучението и търговията с животни от всички видове, с изключение на цирковите и зоопарковите, за които са регламентирани правни наредби.
начало на страницата  съдържание
Раздел 3:
Действия спрямо животните

Чл. 9. Спрямо едно животно може да бъде извършено действие, свързано с причиняване на болка, само ако животното бъде предварително упоено. Упояването трябва да бъде извършено от ветеринарен лекар. Цялостно или частично ампутиране на части на тялото или органи не е разрешено. Забранено е и подрязването на ушите и опашките на кучетата, едно силно болезнено действие, което всъщност служи за задоволяване на човешките прищевки.

Чл. 10. Опити с животни
Опити с животни по смисъла на този закон са действия върху животни за експериментални цели, които могат да причиняват болки, страдания или щети на животнитe.

 1. Опити с животни могат да бъдат извършвани само ако е наложителна някоя от дадените по-долу цели:
  1. предпазване, разпознаване или терапия на болести при човека или животните;
  2. изпитване (тестване) на вещества или продукти, за тяхната безвредност за здравето на хората или животните.
 2. Фундаментални изследвания. При взимане на решения дали опитите с животни са наложителни, особено важно е да се вземе предвид съответното ниво на научните познания и да се провери дали преследваната цел не може да бъде постигната чрез използването на други методи.
 3. Всеки, който извършва опити с гръбначни животни, трябва да получи разрешение за съответните опити от упълномощени органи.
Чл. 11. Издаване на разрешителното.
 1. Опитите с животни, нуждаещи се от разрешително, трябва да бъдат ограничени до абсолютно необходимия минимум.
 2. Разрешителните се издават само на научни ръководители на институти или лаборатории, които се съобразяват с чл. 10 (т. 1) и следните изисквания:
Чл. 12. Изисквания.
 1. Подходящ персонал и отговарящо на нуждите обзавеждане за държане на въпросните видове животни.
 2. Опити с животни могат да се извършват само под наблюдение на опитен експерт, от хора, притежаващи необходимите специални познания, изискуемия практичен опит и висок морал в тази работа.
 3. Животните трябва преди, по време на експеримента и след това да бъдат хранени и медицински обслужвани, съобразно последните достъпни знания в съответните области.
Чл. 13. Провеждане на опита.

В случай,че опитът може да причини нещо повече от лека болка, опитът трябва да се проведе с обща упойка и експериментът да бъде извършен в присъствието на опитни специалисти, съгласно чл.12 (т.2).

 1. Ако последиците от експеримента върху животното са значителна болка, страдание или голяма уплаха, тогава то не трябва да бъде подлагано на по-нататъшни експерименти.
 2. В случай, че след операцията животното може да продължи да живее, измъчвайки се безсмислено, то трябва да бъде безболезнено приспано, веднага щом целта на експеримента го позволи.
 3. Опитите могат да бъдат проведени с по-висши животни (гръбначни) само ако целта не може да бъде постигната с по-нисши видове.
Чл.14. Протокол.
 1. За всеки опит с животните, изискващ разрешение, трябва да се прави протокол, в който да се посочва целта, методът на изследването, евентуалното анестезиране, а също видът и броят на използваните животни.
 2. Протоколът трябва да се държи в продължение на две години на разположение на контролиращите органи.
Чл. 15. Процедура за издаване на разрешителни и надзор.

Областните управители определят процедурата за издаване на разрешителните и упражняват надзор върху държането на опитните животни. За тази цел те образуват комисия от специалисти и установяват техните задължения и правомощия.

Чл. 16. Консултативна комисия.

Правителството назначава комисия от специалисти, която консултира правителствената комисия за ветеринарното дело. Тя е също на разположението на областните управители, при които само понякога се подават молби за провеждане на опити с животни, за преценяване на молбите и определяна не сумите, които трябва да плащат институтите и лаборатории.

начало на страницата  съдържание

Мотивация
на д-р Орлин Драганов

В течение на много векове в нашата християнска култура винаги на първо място е било благосъстоянието на човека. На него и неговото благополучие е трябвало да се подчинява всичко. Но още в началото на XIX век в някои напреднали цивилизовани страни в Европа са били приети първите разпоредби в правораздаването в защита на животните (в Англия закон за защита на животните има още от 1829 г.). При това най-важните мотиви за приемането на тези разпоредби не е самата защита на животните, а най-вече грижата, че откритото измъчване на животните може да доведе до загрубяване на човека и деградация на обществото. С течение на времето тези разпоредби са били допълвани и развивани, за да достигнем до днешното състояние, при което цивилизованите държави да поставят като задължително условие за сътрудничество и присъединяване в международни организации, съответната страна да е ратифицирала международните конвенции за Защита на животните и да е приела съответен закон във вътрешното си законодателство, хармонизиран с международните конвенции.

България не прави изключение от тези изисквания.

Закон за защита на животните е необходим не само за запазването на живота и доброто състояние на животните, изхождайки от отговорността на човека към тях като същества, съпътстващи неговия живот, но и за запазването на човека от духовна деградация, до която го довежда безсмисленото насилие върху животните. Това създава и проблеми в обществото, произтичащи от липсата на такъв закон. Закон за защита на животните в другите страни съществува още от миналия век. Сега в края на ХХ век е крайно необходим и за нашата страна.

Ето защо на основание чл. 5, ал.4 от Конституцията на Република България, предлагам Народното събрание да разгледа и приеме разработения проект за Закона за защита на животите.

начало на страницата  съдържание

Published in the IWNS.org Website on October 1, 2001